Bekymringsmelding – barnevernet ønsker å overta omsorgen

SolbraaBay Barnevern Leave a Comment

Bekymringsmelding – barnevernet ønsker å overta omsorgen

v/ Advokat Torunn Agtind

_____________________________________

Hva skjer når barnevernet bestemmer at foreldrene skal miste omsorgen for barna sine og hvilke rettigheter har du som foreldre og barn i en slik prosess?

En sak hos barneverntjenesten starter gjerne med en bekymringsmelding. Denne kan komme fra barnehage, skole, helsepersonell eller foreldrene selv.

Bekymringsmelding til barnevernet
På bakgrunn av bekymringsmeldingen åpner barneverntjenesten en undersøkelsessak for å kartlegge barnets situasjon og omsorg. Dersom barnevernet kommer frem til at barnet eller foreldrene trenger hjelp, skal dette først forsøkes løst ved hjelpetiltak i hjemmet.

I noen tilfeller mener barneverntjenesten at det er så store mangler ved den omsorgen barnet får, at det er nødvendig å frata foreldrene omsorgen og flytte barna ut av hjemmet. De såkalte akuttsakene – hvor barna ofte blir flyttet uten varsel – vil ikke være tema her.

Barnevernet overtar omsorg
Dersom barnevernet mener det er riktig å frata foreldrene omsorgen for barna og plassere barna i fosterhjem, kan barnevernet ikke beslutte det selv. Sak om omsorgsovertakelse og plassering av barnet i fosterhjem må først fremmes for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Sak om omsorgsovertakelse starter ved at kommunen ved barneverntjenesten utarbeider en begjæring om tiltak, som sendes fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Denne begjæringen inneholder en redegjørelse av sakens faktum og barneverntjenestens vurderinger om hvorfor omsorgen bør overtas av det offentlige.

Fylkesnemnda sørger så for at den advokat foreldrene ønsker blir oppnevnt for det offentliges regning. I barnevernssaker dekker staten alle kostander ved saken, herunder advokatbistand, uansett størrelsen på foreldrenes inntekt eller formue. Advokaten skal omgående gjøres kjent med barneverntjenestens begjæring om tiltak med vedlagte dokumenter, og gis frist for å komme med tilsvar på vegne av foreldrene. I tilsvaret er det foreldrenes syn på saken som kommer frem.

Forhandlingsmøte før eventuelt vedtak om omsorg
Fylkesnemnda innkaller deretter foreldrene og kommunen med sine advokater til et forhandlingsmøte. Fylkesnemndas møter holdes for lukkede dører og likner på hovedforhandling i retten, dvs at kommunen og foreldrene avgir forklaring og det føres bevis.

Fylkesnemnda består av en nemndsleder, ett medlem fra det alminnelige utvalg ( en helt vanlig borger) og ett fra det fagkyndige utvalg (normalt en med psykologfaglig bakgrunn). De private parter møter som nevnt med sin advokat. Barneverntjenesten møter med sin advokat.

Barn skal gis anledning til å uttale seg
Barn som er fylt sju år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres om saken og gis anledning til å uttale seg, før fylkesnemnda treffer sin avgjørelse. Barnets mening tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Fylkesnemnda oppnevner egen talsperson for barn under 15 år. Talspersonen vil snakke med barnet om saken og videreformidle barnets syn på saken til nemnda og partene.

Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende, dersom det har fylt 15 år og forstår hva saken gjelder. Barnet har da rett til egen advokat.

Fylkesnemnda treffer vedtak snarest mulig og som hovedregel senest to uker etter at forhandlingsmøtet er avsluttet. Vedtaket sendes til advokatene, som deretter informerer sine klienter.

Dersom foreldrene eller barnevernet ikke er enig i fylkesnemndas vedtak kan vedtaket bringes inn for tingretten. Det vil da bli en ny behandling i saken i tingretten.

Har du spørsmål?
Jeg besvarer gjerne spørsmål du som foreldre eller barn måtte ha.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *