Erstatning ved «lettere skader» etter trafikkulykke eller yrkesskade.

SolbraaBay Forsikringsrett, Personskadeerstatning Leave a Comment

Er man utsatt for en «lettere skade» (lav-invaliditetsskade) i trafikken eller på jobben er det ofte vanskelig å få erstatning fra forsikringsselskapet.

 

Hva er en «lettere skade» ?

En «lettere skade» anses normalt for å være en skade som gir godt under 15 % varig medisinsk invaliditet. Erfaringsvis blir disse skadesakene raskt avsluttet i forsikringsselskapene da de antas og ikke ville gi varige plager eller tap.

Det er ikke uvanlig at også «lettere skader» kan medføre store vanskeligheter ved blant annet utførelse av jobb, dette skal i utgangspunktet erstattes.

Videre kan «lettere skader» påvirke evnen til å utføre arbeidsoppgaver i hus og hjem. Som å skrape og male hus, klippe gress og hekk, snømåking og renhold av hus med videre. Dette er forhold som skal erstattes, men som ofte ikke utredes godt nok slik at den skadelidte får lite eller ingen erstatning.

 

Dekkes advokatbistand av forsikringsselskapet ved «lettere skader»?

Erstatningsreglene ved trafikkskader og yrkesskader er kompliserte og skal man få en riktig erstatning bør man normalt få hjelp av en advokat med dette som sitt spesialfelt.

Ved yrkesskader eller trafikkskader som selskapet aksepterer at vil medføre en erstatning, får den skadelidte dekket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand fra forsikringsselskapet uten noen egenandel. I praksis vil dette si at den skadelidte ikke har noen utgift til advokat ved bistand til alt av korrespondanse, fremsettelse av krav og erstatningsberegning.

Men, ved «lettere skader» konkluderer ofte forsikringselskapne med at skaden antakelig ikke vil medføre varige skader eller tap, og de vil da ofte ikke dekke utgiftene til advokatbistand før man har dokumentert at det er en reell skade sak.

Dette gjør at mange skadelidte ikke søker advokatbistand og etter min erfaring ofte går glipp av en fullt berettiget erstatning. Det foreligger her ulike muligheter for hel eller delvis dekning av advokatbistand allikevel, blant annet fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring under privat bolig/innbo forsikring.

Om man da via utredning av saken senere kommer frem til at det foreligger rett på erstatning, skal normalt forsikringsselskapet dekke de rimelige og nødvendige utgiftene til advokat som er påløpt.

 

Når kan en «lettere skade» gi krav på erstatning ?

Erstatning kan kreves når en ulykke har påført den skadelidte en medisinsk skade. Videre må den medisinske skaden ha ført til det økonomiske tap som kreves.

Hvordan dette nærmere skal vurderes avhenger av hva som er årsak til ulykken, hva som er skadet og hva som konkret har skjedd etter ulykkeshendelsen.

Det må først avklares om selve ulykken faktisk har kunnet påføre den skadelidte de aktuelle plagene.

For å kunne dokumentere et erstatningskrav bør skaden videre ha gitt seg utslag i plager kort tid etter ulykken og plagene bør heller ikke ha vært rent forbigående.

Etter en ulykke er det derfor et klart råd å oppsøke lege med det samme og informere om de plager man har. Jeg ser ofte at skadelidte ikke oppsøker lege etter en ulykke, de tenker at plagene vil gå over og de vil ikke «plage» legen. Dette kan gjøre det veldig mye vanskeligere og nå frem med et erstatningskrav i ettertid da det er tvil rundt hva som er årsak til plagene og når de oppsto.

Forsikringsselskapene vil også vurdere om det er andre mer sannsynlige årsaker til skaden.

Det er ikke uvanlig at skadelidte blir møtt med at de også før ulykken har hatt for eksempel, hodepine, vondt i ryggen, kne eller annet. Av den grunn får de ikke erstatning og mange skadelidte gir seg da dessverre her.

Det sentrale ved «lettere skader» er å se på utviklingen av symptomer før og etter aktuelle ulykke. Er det tilkommet nye plager eller en forverring av eksisterende plager er dette i utgangspunktet erstatningsberettiget. Grensen må her trekkes mot plager etter en ulykke som er så lite vesentlig i det totale årsaks bildet at det ikke er naturlig å knytte noe ansvar til de.

Det er ofte denne vurderingen skadelidte blir møtt med og som det blir komplisert å argumentere imot om man ikke har inngående kjennskap til erstatningsretten. Det foreligger flere rettsavgjørelser som er med på å trekke opp grensene for denne vurderingen og mitt råd er at en skadelidte med «lettere skader» søker bistand til å utrede om det foreligger grunnlag for erstatning.

 

Råd ved «lettere skader»

  • Søk medisinsk bistand så snart som mulig etter en ulykke
  • Ved vedvarende plager oppsøk medisinsk bistand, ikke gå for lenge å tenk at dette sikkert går over.
  • Erfaringsvis vil bistand fra advokat med personskadeerstatning som spesialfelt kunne bidra til en riktig behandling av erstatningssaken.
  • Ikke vent med å melde en skade til forsikringsselskapet da det løper frister for å melde skaden og foreldelsesfrister.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *