Erstatning til tannlegeassistenter etter kvikksølv forgiftning

SolbraaBay Forsikringsrett, Nyhetsbrev, Personskadeerstatning

– Personskadeerstatning –

ERSTATNING TIL TANNLEGEASSISTENTER ETTER KVIKKSØLV FORGIFTNING

Høyesterett avsa i desember 2013 en avgjørelse som bør gjøre det betydelig enklere for tannlegeassistenter og nå frem med erstatningskrav grunnet kvikksølveksponering.

Før Høyesterettsavgjørelsen kan man noe upresist si at tannlegeassistene hadde vanskelig for og nå frem med sine krav da det var oppstilt krav om at man måtte ha spesifikke symptomer. Hadde man ikke de spesifikke symptomene anså man plagene å ha annen årsak.

I Høyesterettsavgjørelsen fra desember 2013 konkluderer de sakkyndige og retten med at sykdomsbilde ved lavgradig kvikksølveksponering kan være variert. Videre at det er vanskelig å angi spesifikke symptomer som er felles for alle som har vært utsatt for kvikksølveksponering.

HR-2013-2590-A (utdrag fra note 89)

Om tidligere praksis;
«legges til grunn – slik at det måtte foreligge et sett av symptomer og tegn med en viss styrke og innbyrdes sammenheng som alle måtte være til stede – ville konsekvensen bli at vilkåret for å få yrkesskadedekning ikke var oppfylt til tross for at vedkommende i sitt arbeid hadde vært utsatt for kvikksølvforgiftning med skadelige virkninger. Jeg kan vanskelig se at en slik forståelse er forenlig med formålet bak reglene om yrkesskadedekning, som nettopp er å kompensere for den særlige risikoen knyttet til arbeidsplassen. Et slikt krav er for øvrig heller ikke i samsvar med den foreliggende kunnskapen om hvordan sykdomsbildet etter kvikksølveksponering arter seg.»

Det sentrale er at hver sykdomshistorikk må vurderes individuelt for via undersøkelser å avklare om symptomer og funn er forenelig med det en kan forvente å se etter kronisk lavgradig kvikksølveksponering.
Aktuelle Høyesteretts avgjørelse gjør ikke at alle tannlegeassistenter har krav på erstatning uten videre, hver sak må underlegges en konkret vurdering ut fra eksponering og symptomer.

HVA GJØR MAN FOR Å AVKLARE MULIG ERSTATNINGSKRAV ?
Om man ikke allerede har meldt inn yrkesskadesak til forsikringsselskap eller yrkesskadeforsikringsforeningen må dette gjøres så fort som mulig.

HVOR SKAL MAN MELDE IFRA ?
Eksponeringen ligger gjerne langt tilbake i tid og det å finne ut hvor man skal henvende seg kan være vanskelig.
Etter yrkesskadeforsikringsloven § 5 er det forsikringsselskapet til den arbeidsgiver man hadde når sykdommen ble konstatert som er ansvarlig.
Når en skade er å anse som konstatert kan være en omfattende prosess å avklare, men kort fortalt kan det være ved død, når man første gang oppsøkte lege for symptomer eller første gang har meldt inn forsikringskrav grunnet symptomene.
Antakelig er det mange av de berørte tannlegeassistene som ikke lenger er i arbeid og det vil da være siste arbeidsgivers forsikringsgiver som er aktuell.
Er denne forsikringsgiver ukjent eller ikke lenger eksisterer vil man kunne melde sitt krav til yrkesskadeforsikringsforeningen.

BRUK AV ADVOKAT ?
Skal man bruke advokat er det sentralt at man bruker en advokat med spesialkompetanse inne personskadeerstatning. Er man usikker på hvem dette kan være kan man høre med aktuelle advokat om de har elektronisk beregningssystem for erstatningsberegning. Normalt har kun de advokater som arbeider mye med personskadeerstatning dette beregningssystemet.
En advokat vil kunne bistå med hvor og hvem man skal henvende seg til, videre hva som er sentralt å dokumentere for å få igjennom sin erstatningssak.
Erfaringsvis er en prosess veldig tung og vanskelig for en privatperson og det vil være vanskelig og vite hva man kan kreve erstatning for.

KOSTNAD VED BRUK AV ADVOKAT ?
Ved godkjent yrkesskade / yrkessykdom skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Det vil si at den utgift man eventuelt selv må dekke er arbeidet med å avklare riktig forsikringsselskap.
Når jeg har disse type saker sender jeg normalt en førstehenvendelse til selskapet og ber om en bekreftelse på at de vil dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand ved saken og ved innledende utredningsarbeid. Dette gjør at det for den skadelidte er en svært begrenset økonomisk belastning ved å bruke advokat i denne type saker.

Advokat Even Solbraa-Bay
Mail: esb@cramerco.no
Tlf: 971 93 771